Харківська обласна молодіжна громадська організація "ОСВІЧЕНА ІНІЦІАТИВА" (ХОМГО "ОСВІЧЕНА ІНІЦІАТИВА") є неприбутковою громадською організацією та фінансується з різних джерел. Відповідно до Статуту, Організація може отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів для реалізації статутних цілей Організації.

Здійснити благодійну пожертву можна таким чином:

  1. На гривневий рахунок: IBAN UA123052990000026009026232362, Код ЄДРПОУ 35698208, призначення платежу: Нецільова благодійна допомога внаслідок агресії рф.
  2. Через платіжну систему LIQPAY або PayPal: [email protected]

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ НЕЦІЛЬОВОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

ХОМГО "ОСВІЧЕНА ІНІЦІАТИВА", яка діє на підставі Статуту (далі – ГО), з одного боку, пропонує необмеженому колу осіб (далі – "Благодійник"), з іншого боку, далі за текстом кожен окремо – "Сторона" а спільно – "Сторони", укласти цей Договір про таке:

Стаття 1. Предмет договору

Сторони погоджуються з тим, що ГО може отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, та буде спрямовувати її на гуманітарну допомогу у зв'язку із військовою агресією рф та воєнним станом в Україні, а також для реалізації статутних цілей ГО, а саме:

  • Головною метою діяльності Організації є підтримувати українську молодь на шляху їхнього освітнього, професійного, кар'єрного та особистісного розвитку.

1.2. Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір коштів серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку.

1.3. Благодійні пожертви та нецільові благодійні пожертви спрямовуються на реалізацію статутних цілей ГО та на гуманітарну допомогу у зв'язку із військовою агресією рф та воєнним станом в Україні. 

1.4. Предметом цього Договором не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

Стаття 2. Зобов’язання ГО

2.1. ГО зобов’язується:

– використати зібрані кошти відповідно до статутних цілей та на гуманітарну допомогу у зв'язку із військовою агресією рф та воєнним станом в Україні;

– надати звіт Благодійнику (за вимогою) про спрямування ГО коштів, одержаних за цим договором;

– за попередньою згодою Благодійника, публікувати інформацію про здійснену ним пожертву на сторінці ГО в мережі Інтернет.

Стаття 3. Зобов’язання Благодійника

3.1. Благодійник зобов’язується здійснювати:

– добровільне пожертвування у формі безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок ГО через платіжну систему LiqPay, бажано - із призначенням платежу: "Нецільова благодійна допомога внаслідок агресії рф".

Стаття 4. Гарантії

4.1. ГО має виключне право на користування грошовими коштами, отриманими за цим Договором. ГО несе відповідальність за те, що треті особи не мають претензій, що можуть обмежити користування грошовими коштами, якщо такі претензії не викликані діями ГО або одержувачів благодійної допомоги та нецільової благодійної допомоги.

4.2. Благодійник дає згоду на те, що пожертва не підлягає поверненню.

4.3. Укладаючи цей Договір, Благодійник підтверджує, що він не має претензій щодо можливих напрямків використання ГО переданих Благодійником коштів або майна, в тому числі на адміністративні витрати в рамках чинного законодавства України.

4.4. Згідно з чинним законодавством України, в разі припинення діяльності організації, кошти та майно організації буде передано державі або іншим неприбутковим організаціям.

Стаття 5. Приймання майна

5.1. ГО зобов’язується не допускати використання коштів, наданих Благодійниками, з іншою метою, крім статутних цілей ГО, забезпечення адміністративних витрат ГО та на гуманітарну допомогу у зв'язку із військовою агресією рф та воєнним станом в Україні.

5.2. Грошові кошти вважаються переданими Благодійником з моменту зарахування їх на розрахунковий рахунок ГО, через платіжну систему LiqPay або PayPal.

Стаття 6. Контроль

6.1. ГО надає Благодійнику звіти про використання зібраних грошових коштів, за його вимогою, відповідно п. 2.1. цього Договору.

6.2. Управлінський і бухгалтерський облік, а також статистичну звітність щодо надання та використання благодійних пожертв для цілей, визначених договором, веде ГО.

Стаття 7. Укладення договору

7.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту перерахування Благодійником коштів.

7.2. Цей договір діє до виконання сторонами взятих на себе за цим Договором зобов’язань.

Стаття 8. Форс-мажор

8.1. Сторони не відповідають за повне або часткове невиконання Договору, спричинене дією (подією) непереборної сили (форс-мажору), якщо повідомляють про неї іншу Сторону протягом десяти днів з письмовим підтвердженням Торговельної палати України або іншого компетентного органу (в тому числі, але не виключно, Київської торгово-промислової палати).

8.2. До форс-мажору належать: військові дії, мобілізація, страйки, карантини, пожежі, вибухи, дорожньо-транспортні пригоди і стихійні катастрофи, а також акти органів державної влади і місцевого самоврядування, та інші події, згідно із чинним законодавством України.

Стаття 9. Припинення договору

9.1. Договір припиняється внаслідок повного виконання зобов’язань Сторонами один перед одним.

Стаття 10. Відмова від подальшої участі в Договорі

10.1. Письмова заява будь-якої Сторони про відмову від участі у Договорі має бути зроблена не пізніше, ніж за десять днів до дати припинення участі у Договорі.

Стаття 11. Відповідальність Сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даною угодою, ГО та Благодійник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України і цього договору (Цивільний кодекс України, Закон України «Про громадські об’єднання» та інші НПА).

Стаття 12. Місцезнаходження та реквізити ГО

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ОСВІЧЕНА ІНІЦІАТИВА”

КОД ЄДРПОУ: 35698208

НАЗВА БАНКУ: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ГРИВНЕВИЙ РАХУНОК ОТРИМУВАЧА У ФОРМАТІ IBAN: UA123052990000026009026232362

РАХУНОК ОТРИМУВАЧА У ДОЛАРАХ США У ФОРМАТІ IBAN: UA793052990000026004006229538

РАХУНОК ОТРИМУВАЧА У ЄВРО У ФОРМАТІ IBAN: UA113052990000026008036226615

РАХУНОК ОТРИМУВАЧА У ПОЛЬСЬКИХ ЗЛОТИХ У ФОРМАТІ IBAN: UA883052990000026008026228894

МФО банку – 305299, ЄДРПОУ банку – 14360570

___

e-mail: [email protected]